Жекече билим берүү борбору

image 01

Жекече билим берүүнүн кандай артыкчылыктары бар?

 • окутуу программасынын мазмунун толугу менен окуучуга ылайыкташтырууга мүмкүн,
 • баланын өзгөчөлүгүнө карата окутуунун усулдарын жана тездигин ылайыкташтыруу,
 • окуучунун ар бир кыймыл-аракетинде конкреттүү милдеттерди чечүүгө карата туура багыттоо,
 • окуучунун билимсиздиктен билимдүүлүккө өсүшүн байкоо,
 • окуучунун жана мугалимдин иш-аракетине өз убагында түзөтүү киргизүү


Мунун баары окуучунун ар дайым үнөмдүү пайдалуу иштешин, өз күчүн убагында текшерип туруусун, жогорку денгээлде окууга жетишүүсүн камсыз кылат

Жекече билим берүүнүн кандай максаттары бар?

 • баланын жекече өзгөчөлүгүн, анын потенциалдык мүмкүнчүлүктөрүн (жөндөмдөрүн) сактоого жана өнүктүрүүгө шарт түзөт;
 • окуучунун окутуу программаларын өздөштүрүүсүнө жекече мамиле түзүү менен жетишүү;
 • жетишпеген окуучуну алдын алуу аракети;
 • жалпы билимдик билгичтик, көндүмдөрдү калыптандыруу;
 • окууга карата мамилени жакшыртуу жана маалымат арттыруучу кызыкчылыктарды өстүрүү;
 • инсандык сапаттарды калыптандыруу: өз алдынчалык, эмгекти сүйүү, чыгармачылык.


Сунушталган билим берүүчүлүк программалры:

 • Лингвистикалык курстар;
 • Предметтик түзөтүү программасы – билимдеги жетишпегендиктерди кыска убакыттын ичинде жоюу;
 • Мектепке даярдык;
 • Алдында болуу программасы;
 • Экстернат.


Мындай мамиленин негизинде окуучу болуп жаткан кыйынчылыктарга карабай ийгиликтүү боло алат. Окуучунун инсандык өзүн-өзү баалоосун жогорулатуу аркылуу ЖБББнун мугалимдери баланын маалымат таануу процессин, окуу материалдарын жакшы эстеп калуу жана өздөштүрүүсүнө жетише алышат, бала жеңил өздөштүрө баштайт!