Менин жашоомдогу Мугалим

Адамзаттын тарыхындагы адамды кыйынчылык мезгилден ɵткɵрγп, жашоого кайрып келген бир гана Мугалим болуп эсептелет! Дγйнɵгɵ жана ɵзγнɵ болгон жакшы кɵз карашы менен эмгекчилдиги жана чын аракети менен адамды даңгыр жолго салган, ишенимди арттырган Мугалимди жашоосунда кезиктирген адам кандай гана бактылуу!

Акыркы он жылдыкта мугалимдин коомдогу орду, баалуулугу жоголуп кетти. θлкɵнγн келечеги мугалимдин эмгегинен кɵз каранды болгон бул ардактуу кесиптин баркы кетти. Бул жɵнγндɵ чоң сγйγγ жана кейγγ менен Николай Константинович Рерих мындай деп айткан:

«Бардык ɵлкɵлɵрдɵ мугалимдер элдин чыныгы тарбиячылары болушсун. Алар элге ɵтɵ кɵп билим бериши керек, ал эми эл алардын жашоосун ийгиликке толтуруп бериши керек. Четке кагылган, кемсинтилген адам кичинекей жеткинчектерге жашоонун жыргалчылыгы тууралуу тγшγнγктɵрγн кеңейтип бере алабы? Мугалимдерди жокчулукта, жетишпестикте калтырган ɵлкɵгɵ кандай уят? Балдарын окутуп жаткан мугалиминин материалдык ахыбалын кɵрγп туруп кайдыгер караган адамга кандай уят? Келечек урпактарынын мугалимдерине кам кɵрбɵгɵн элге уят эле эмес, бул барып турган макоолук, тγркɵйлγк! Балдарыбызды кантип тγйшγккɵ малынган, жашоосуна капаланган адамдын колуна тапшырып бере алабыз? Кайгы мамилеге кандай таасир берерин унутуп коёбузбу? Жашоодо ɵзγн баскан адамдан кубаныч же ɵзгɵчɵ бир нерсени кγтγγгɵ болобу? Мугалимдик кесипти кереги жок жаман кесип деп эсептɵɵгɵ болобу? Балдардын рухий жан дγйнɵсγнγн дγркγрɵп ɵсγшγ мγмкγнбγ, эгерде мектеп кемсинтилγγнγн, таарынуунун, жокчулуктун орду боло турган болсо? Тишти кычыратуу менен бир нерсенин курулушун элестете аласызбы? Рух унчукпай турганда, жγрɵк отунун жалындаганын кγтγγгɵ болобу? Мугалимин унуткан эл, ɵзγнγн келечегин унуткан эл! Мугалим ɵлкɵнγн эң баалуу байлыгы болушу γчγн кам кɵрɵлγ!»

Бул акциянын максаты-элдин кɵңγлγн мугалимге буруу. Ар ким ɵз жашоосунда анын мугалими кандай из калтырып,кандай таасир эткендигин эстерине салуу!

Убакыт таап ɵзγңɵрдγн мугалимиңер тууралуу эссе жазууңарды ɵтγнɵм! Эгерде ошол эссеге ал мугалимдин сγрɵтγн тиркеп, же ал жɵнγндɵ видеотасманы тартып койсоңор, андан бешбетер жакшы иш кылган болосуздар! θзγңɵрдγн Мугалимиңерди баатырга айландыргыла!

θзγңɵрдγн эссеңердин алдына #даңтаймын жана\же #славлюучителя аттуу хештег коюну унутпаңыздар