Жалпы шарттар

Билим берүү кызматтарын көрсөтүүнүн жалпы шарттары

 1. 1. ТЕРМИНДЕР жана ТҮШҮНҮКТӨР
  1. 1.1. Берилген документте төмөнкү негизги терминдер жана түшүнүктөр колдонулат:
   1. 1.1.1. Шарттары - берилген документте жазылган билим берүү кызматтарын көрсөтүүнүн жалпы шарттары.
   2. 1.1.2. Аткаруучу - «Илим» Билим берүү комплекси» мекемеси.
   3. 1.1.3. Кардар - ата-энелер, асырап алуучулар, камкордук көрсөтүүчүлөр, же жашы жете элек балдардын башка бир мыйзамдуу өкүлдөрү.
   4. 1.1.4. Окуучулар - жашы жете элек бала.
   5. 1.1.5. Келишим - Аткаруучу менен Кардардын ортосунда түзүлгөн билим берүү кызматтарын көрсөтүү жөнүндө Келишим.
   6. 1.1.6. Тараптар - Аткаруучу жана Кардар.
   7. 1.1.7. Мекеме - «Илим» Билим берүү комплекси» мекемеси
 1. 2. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР
  1. 2.1. Берилген документ Мекеменин билим берүү кызматтарын көрсөтүүнүн жалпы шарттарын аныктаган жергиликтүү укук-ченемдик акт болуп эсептелет.
  2. 2.2. Берилген документ Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине, Кыргыз Республикасынынын «Билим берүү» мыйзамына, Мекеменин Уставына ылайык иштелип чыккан.
  3. 2.3. Берилген документ Келишимди түзүүдө жана аткарууда Мекеме менен ата-энелердин, асырап алуучулардын, камкордук көрсөтүүчүлөрдүн, же жашы жете элек балдардын башка бир мыйзамдуу өкүлдөрүнүнүн ортосундагы мамилелерди жөнгө салып турат.
  4. 2.4. Келишим Аткаруучу менен Кардардын ортосундагы укуктар менен милдеттерди орнотуучу макулдащуу болуп саналат.
  5. 2.5. Келишим акы төлөнүүчү (нарктуу) болуп эсептелет.
  6. 2.6. Келишим жөнөкөй жазуу түрүндө түзүлөт жана тараптар тарабынан кол коюлат. Аткаруу өкүлчүлүгүнүн кол тамгасы мөөр менен күбөлөндүрүлөт. Зарыл болгон учурда Кардардын кол тамгасы нотариалдуу түрдө күбөлөндүрүлүшү мүмкүн.
  7. 2.7. Кардар Келишимге кол коюп жатканда, берилген Шарттардын жоболору менен таанышкандыгы жана алар менен макул экендиги тууралуу белги коет.
  8. 2.8. Келишимди түзүү жана аткарууда, Тараптар берилген Шарттар, Келишимдин жоболору жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жетектөөсү менен жөнгө салышат.
  9. 2.9. Аткаруучу көрсөтөт, ал эми Кардар жалпы билим берүү программасын: мектепке чейинки билим берүү; баштапкы жалпы билим берүү; негизги билим берүү; жалпы орто билим берүү; кошумча билим берүү, тамак-аш боюнча билим берүү кызматтарын төлөп берет.
  10. 2.10. Билим берүү кызматтары Кыргыз Республикасынын «Билим берүү» Мыйзамынын, Кыргыз Республикасынынын «Кыргыз Республикасындагы уруксаат - лицензия жөнүндөгү» Мыйзамынын, Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын, Бекитилген Окуу планынын талаптарына ылайык көрсөтүлөт.
  11. 2.11. Окутуу мөөнөтү мектепке чейинки окутуунун программасы боюнча 1 сентябрдан 31 августка чейин жана баштапкы жалпы билим берүү; жалпы негизги билим берүү; жалпы орто билим берүү; кошумча билим берүү программалары боюнча 1 сентябрдан 30 июнга чейинки мөөнөттү түзөт.
 1. 3. ТАРАПТАРДЫН МИЛДЕТТЕРИ
  1. 3.1. Аткаруучу милдеттүү:
   1. 3.1.1. Берилген Шарттарга ылайык билим берүү кызматтарын көрсөтүүнү уюштуруп жана камсыз кылып берүү.
   2. 3.1.2. Билим берүү программаларын толук кандуу ишке ашырууну, Окуучуну белгиленген талаптар боюнча даярдоо сапатына ылайык келүүсүн, анын жаш, психо-физиологиялык өзгөчөлүгүнө, зээндүүлүгүнө, жөндөмдүүлүгүнө, кызыгуусу жана керектөөсүнө карата окутуу жана тарбиялоодо колдонулган окутуунун түрлөрүнүн, каражаттарынын, ыкмаларынын ылайык келүүсүн ишке ашырууну камсыздоо.
   3. 3.1.3. Окутуу жүргүзүү үчүн санитардык-гигиеналык ченемдерге жана эрежелерге ылайык бөлмөлөрдү дайындап берүү.
   4. 3.1.4. Окутуу жүргүзүү үчүн окутуу ченемдерине жана эрежелерине ылайык жабдууларды бөлүп берүү.
   5. 3.1.5. Окуучуну окуу куралдарынын жана окуу-дидактикалык материалдардын негизги топтому менен камсыз кылуу.
   6. 3.1.6. Окуучунун окутуу убагындагы жана Аткаруучу уюштурган иш-чаралар мезгилиндеги жашоо жана ден соолугунун коопсуздугун камсыз кылуу.
   7. 3.1.7. Окуучуга дарылоо-алдын-алуу иш-чаралардын көлөмүндө, санитардык-гигиеналык ченемдерге жана эрежелерге ылайык медициналык жактан тейлөө үчүн шарттарды түзүп берүү.
   8. 3.1.8. Окуучуга күн тартиби менен тамактануунун санитардык-гигиеналык ченемдерине жана эрежелерине ылайык күнүмдүк тамак-аш уюштуруп берүү.
   9. 3.1.9. Эгерде Келишимге ылайык, Аткаруучуга Окуучунун ооруп калгандыгы, дарылануусу, карантин, эргүүгө чыгуусу, ошондой эле жана башка жүйөлүү себептер менен сабактарды калтыргандыгы тууралуу себептери менен мөөнөтүн, бул убакытты өз убагында төлөп берүү жана калтырган сабактарын аткарып берүү шарты боюнча жазуу түрүндө алдын-ала билдирүү калтырса, анда өтүп жаткан окуу жылы ичинде Окуучунун ордун сактап туруу.
   10. 3.1.10. Семестр ичинде Кардарга Окуучунун көйгөйлөрү жана жетишкендиктери тууралуу оозеки, же жазуу түрүндө, жок дегенде бир жолудан кем эмес, маалымат берип туруу.
   11. 3.1.11. Кардардга окуу жүрүшүндөгү өзгөрүүлөр тууралуу оозеки жана жазуу түрүндө маалымат берип туруу.
   12. 3.1.12. Убагында жана убакыт аралык окуучунун билимине, жөндөмүнө, көндүмдөрүнө көзөмөлдү камсыздоо, ошондой эле Уставга, билим берүү стандарттарына, мыйзамга, жергиликтүү мыйзам-ченемдик актыларга ылайык жыйынтыктоо аттестациясын өткөрүү.
   13. 3.1.13. Окутуунун толук курсун аяктаган жана билим берүү программасына ылайык аттестациядан ийгиликтүү өткөн Окуучуга аттестат берүүнү камсыздоо.
   14. 3.1.14. Келишимде алдын-ала көрсөтүлгөндөй, Окуучу Мекемеден окуусун толук кандуу бүтүрбөстөн кеткен учурунда, ага билим берүү программасынын бул, же тигил компоненттерин (класс үчүн, өздөштүргөн окуу предметтери үчүн) өздөштүргөндүгү үчүн тиешелүү документин берүү.
   15. 3.1.15. Мүмкүнчүлүк болсо, Келишимге Кошумча макулдащуу киргизүү менен, Кардардын каалосу, же педагогикалык кеңештин чечими боюнча, Окуучуну окутуунун башка бир түрүнө которуу.
   16. 3.1.16. Берилген Шарттарда каралгандай, Окуучунун жеке өзгөчөлүктөрүнөн улам, аны окутуу мүмкүн эместиги, же толук кандуу билим берүү кызматтарын көрсөтүү максатсыз экендиги тууралуу Кардарга оозеки, же жазуу түрүндө билдирүү.
   17. 3.1.17. Мекеменин дарегинин, аталышынын, байланыш телефондорунун, банк реквизиттеринин өзгөрүшү тууралуу, өзгөртүү убагынан тартып, жумуш күндөрүнүн 5 (беш) күн аралыгында Кардарга жазуу түрүндө (эл.почта, WhatsApp ж.б.) билдирүү.
  2. 3.2. Кардар милдеттүү:
   1. 3.2.1. Берилген Шарттарды, Келишимди, Мекеменин ички тартип эрежелерин, окуучулар үчүн тартипти, ошондой эле Мекеменин башка бир жергиликтүү мыйзам-ченемдик актыларын аткаруу.
   2. 3.2.2. Мекемедеги окуу-тарбия процессинин, тартиптин натыйжалуулугун камсыздоо үчүн окуучулардын сырткы көрүнүшүнө карата (бренддик спорттук, же башка кийимдер) белгиленген талапты аткаруу.
   3. 3.2.3. Окуучунун тиешелүү документтерин Аткаруучуга камсыз кылуу.
   4. 3.2.4. Окуучунун ден соолугунун абалы жөнүндө врачтын, клиниканын ж.б. тиешелүү документтери менен тастыкталган чыныгы маалыматты камсыз кылуу.
   5. 3.2.5. Окуучунун тарбиясы үчүн жоопкерчиликти алуу. Ден соолукка, окуу -тарбия процессине тиешелүү Аткаруучунун бардык сунуштарын аткаруу.
   6. 3.2.6. Аткаруучунун жазуу түрүндөгү өтүнүчү боюнча, анын сунуштарынын аткарылып жаткандыгы жөнүндө билдирүүнү камсыз кылуу. Кардар тарабынан сунуштар аткарылбай жатса, Аткаруучу окуу-тарбия процессиндеги сапат үчүн жоопкерчиликти өзүнө албайт.
   7. 3.2.7. Окуучунун үйдө толук кандуу эс алышы жана окуусу, ошондой эле ар түрдүү үй тапшырмаларын аткаруусу үчүн зарыл болгон шарттарды түзүп берүү.
   8. 3.2.8. Окуучунун психологиялык жана физиологиялык ден соолугуна зыян келтирүүчү (мисалы, Интернетке эркин кирүүгө жана социалдык тармактардагы сүйлөшүүлөргө чектөө коюу), социалдык факторлордун таасирин чектөө.
   9. 3.2.9. Окуучунун билим берүү процессинин Аткаруучу тарабынан туура ишке ашырылуусу үчүн, Окуучуга өз эсебинен зарыл болгон сандагы билим берүү куралдары менен, жаш өзгөчөлүгүнө, керектөөсүнө ылайык камсыз кылып берүү (мисалы, кеңсе мүлктөрү, компьютер техникасы ж.б).
   10. 3.2.10. Окуучуну өз убагында сабактардын башталышына жеткирип туруу жана окуу күнү аяктаганда, күн тартибине, сабактардын жүгүртмөсүнө, же иш-чараларга ылайык, сабактарга катышуусун камсыз кылуу менен, класстан, башталгыч мектебинин мугалими, же тарбиячысынын көзүнчө алып кетүү.
   11. 3.2.11. Аткаруучуга Окуучуну ким алып келип, ким алып кетээри тууралуу маалымдоо.
   12. 3.2.12. Эгерде Окуучу мектеп унаасы кызматын колдонууда, кандайдыр-бир себеп менен ага түшпөй турган болсо, анда ата-энеси өз убагында автобустун айдоочусуна, же мугалимге алдын-ала билдирүүсү керек.
   13. 3.2.13. Ата-энелердин катышуусу зарыл болгон, Аткаруучу уюштурган, бардык жолугушууларга жана иш-чараларга катышуу. Аткаруучу Кардарга мындай маанидеги иш-чаралар тууралуу почта, телефон, факс байланыштары, же Окуучунун өзү аркылуу, ошондой эле башка жолдор менен билдирүү жеткирип турат.
   14. 3.2.14. Аткаруучу уюштурган билим берүү, өнүктүрүү, коомдук-маданий, саламаттыкты сактоо жана тарбиялык иш-чараларга Окуучунун катышуусун камсыз кылуу.
   15. 3.2.15. Окуучунун күндөлүгүнүн мазмуну менен күн сайын таанышып туруу жана жума сайын кол коюп туруу.
   16. 3.2.16. Мекеменин администрациясы жана куратору менен байланышып туруу. Алардын оозеки, же жазуу түрүндөгү өтүнүчү боюнча Мекемеге келип туруу. Аткаруучунун күндөлүккө, катка (электрондук), Окуучунун классындагы WhatsApp тобуна калтырган маалыматы, аны калтырган күндөн тартып, Кардар тарабынан алынган деп эсептелет.
   17. 3.2.17. Аткаруучунун талабы менен Окуучунун медициналык текшерүүдөн өткөрүү.
   18. 3.2.18. Окуучу оорулуу деп табылса (саламаттыкты сактоо мекемесинин, же болбосо Аткаруучунун медициналык персоналынын корутундусу менен), Окуучуну сабактардан бошотуу жана анын сакайып кетишине карата иш-аракеттерди жүргүзүү.
   19. 3.2.19. Окуучунун мектепке келбей калгандыгы боюнча кураторго оозеки жана жазуу түрүндө, анын сабактарды калтыргандыгынын себептерин билдирүү. Кийинчерээк Аткаруучуга Кардар тарабынан жазуу түрүндө, же башка иш-кагаздарын (ооругандыгы тууралуу маалымат ж.б.) көрсөтүү.
   20. 3.2.20. Окуучу сабактарды себепсиз калтырса, анын окуу материалдарды билбей калгандыгы үчүн Кардар жоопкерчиликти өзүнө алат.
   21. 3.2.21. Окуучу сабактарды бир жумадан ашык калтырса, калтырган сабактарын аткарып берүүгө милдеттүү. Эгерде жаңы келген Окуучунун окуу предметтери боюнча академиялык карыздары болсо (мурунку билим берүү мекемесинде предмет окутулбаса, же «Илим» ББКсында «темага тереңдетип кирүү» жыйынтыгында курс бүтүп калса), анда Окуучу бул курсту педагогдун кеңеши менен өз алдынча, же зарыл болсо, Жекече Окутуу Борбору тартибинде өтөт.
   22. 3.2.22. Окутуу үчүн акы төлөө, бекитилген берилген Шарттардын жана Келишимдин тартиби жана мөөнөтү менен жүргүзүлөт, зарыл болгон убакта кардардын арызына ылайык, ал үчүн ынгайлуу мөөнөттө төлөнөт.
   23. 3.2.23. Өз убагында акы төлөөгө мүмкүн болбогондо, Кардар белгиленген акы төлөнүүчү мөөнөттөн үч күндөн аз эмес күн мурун, Мекеменин администрациясына жазуу түрүндө төлөө мөөнөтүн узартып берүү жөнүндө өтүнүчү менен кайрылуусу зарыл, бирок ал 30 календардык күндөн ашпоосу керек.
   24. 3.2.24. Окуучу тарабынан Аткаруучуга, анын кызматчыларына, башка окуучуларга, же үчүнчү жактарга зыян келтирилсе, берилген жалпы шарттарга ылайык ал зыяндын ордун төлөп берүү.
   25. 3.2.25. Аткаруучунун окутуучулары, кызматкерлери, башка окуучулары жана алардын ата–энелери менен өз ара байланыштагы жалпы кабыл алынган жүрүм-турум мыйзам-ченемдерин, этияттыкты, сылыктыкты сактоо.
   26. 3.2.26. Башка окуучулар жана/же алардын ата-энелери менен окуу процессинде түзүлүп калган жаңжалдуу кырдаал жөнүндө Аткаруучуга билдирүү жасоо. Жаңжалдуу кырдаалды Аткаруучунун ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүнүн катышуүсу менен гана чечүүгө болот. Кардарга мугалимдер, башка окуучулар жана/же алардын ата-энелери менен мамилелерин өз алдынча талдоого таптакыр тыюу салынат. Жаңжал башталган убакта, бул кырдаалды чечүү үчүн жетекчиликке, ыйгарым укуктуу өкүлгө кайрылуу жасаш керек («Кардарлар менен иштөө» бөлүмүнүн жетекчиси, окуу ишмердүүлүгү боюнча окуу башчысы, тарбия иштери боюнча жетекчи, директор).
   27. 3.2.27. Аткаруучунун жана анын кызматкерлеринин дарегине карата, белгисиз адамдардын чөйрөсүнө таратылып кетүүгө багытталган (анын ичинде басма жана башка массалык-маалымат каражаттарында, чогулуштарда жана ар кандай түрдөгү чыгып сүйлөөлөрдө), алардын абийирине, кадыр-баркына, же ишмердик аброюна шек келтире турган, анын ичинде Аткаруучу тарабынан (же анын кызматчылары) мыйзам бузуулар, чындыкка жатпаган иштерди, туура эмес, өздүк, коомдук жана саясий турмушунда этикага жатпаган жүрүм-турумдары, ишмердүүлүгүн аткарууда арамзалык, ишмердик жана өнөктөштүк этикасын бузгандыгы тууралуу чындыкка жатпаган сөздөрдүн айтылышына жол берилбейт.
   28. 3.2.28. Өз байланыш телефондорунун жана/же жашаган жеринин өзгөрүп кеткендиги жөнүндө, өзгөрүү убактысынан тартып, 5 (беш) жумушчу күндүн аралыгында Аткаруучуга жазуу түрүндө билдирүү жасоо.
  3. 3.3. Окуучунун милдеттери
   1. 3.3.1. Билим берүү программасын чын ниеттен окуп үйрөнүү, жекече окуу планын (эгерде бар болсо) аткаруу, ошону менен катар окуу сабактарына катышуу, сабактарга өз алдынча даярдануу, тапшырмаларды аткаруу.
   2. 3.3.2. Мекеменин Уставынын талаптарын, окуучулар үчүн эрежелерди жана башка билим берүү ишмердүүлүгүн уюштуруу жана ишке ашыруу маселелери боюнча жергиликтүү мыйзам-ченемдик актыларды аткаруу.
   3. 3.3.3. Өз ден соолугун сактоого, чоңдорго камкордук көрүүгө, адеп-ахлактык, руханий, физикалык жактан өсүүгө жана өзүн-өзү өркүндөтүүгө умтулуу.
   4. 3.3.4. Аткаруучунун башка окуучулары менен кызматчыларынын абийири жана кадыр -баркын сыйлоо, башка окуучулардын билим алуусуна тоскоолдук жаратпоо.
   5. 3.3.5. Аткаруучунун мүлкүнө кылдат мамиле кылуу.
   6. 3.3.6. Милдеттер Окуучу тарабынан аткарылбаса, Кардар өз милдеттерин аткарбагандыгы катары жиктелет.
 1. 4. ЖАКТАРДЫН УКУКТАРЫ
  1. 4.1. Аткаруучу укуктуу:
   1. 4.1.1. Окуучунун билим алуусу менен катар кызыгуусуна ылайык, окутуунун натыйжалуулугун жогорулатууга салым кошуучу жаңы программаларды жана интерактивдүү ыкмаларды тандап, иштеп чыгып, окутуу процессине киргизүү.
   2. 4.1.2. Кардардын жазуу түрүндө, окутууга акы төлөнүүчү мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүчү болсо, Окуучуну арызда көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин окутууну улантуу, бирок календардык 30 күндөн ашпоосу зарыл.
   3. 4.1.3. Өз алдынча:
   4. а) эс алуу мөөнөттөрүн, сабак күндөрүн, окутуу күндүн жана сабактардын узактыгын аныктоо;
   5. б) ата-энелер чогулуштарын өткөрүү түрлөрүн жана мезгилдүүлүгүн аныктоо;
   6. в) педагогикалык кызматкерлердин түзүмүн аныктоо жана кураторлорду дайындоо;
   7. г) сабактардын жүгүртмөсүн жана күн тартибин иштеп чыгуу, бекитүү, ошондой эле окуу жылы ичинде өзгөртүү киргизип туруу;
   8. д) окуучулардын тышкы келбетине жана окуу процессинде бренддик кийимдерди колдонууга карата (спорттук сабактар, мелдештер, тышкы иш-чаралар) талаптарды бекитүү;
   9. е) окуучуларды катыштыруу менен сабактардан тышкаркы иш-чараларды, бул иштердин сүрөттөрүн, видео-тартууларын, ошондой эле мектеп турмушундагы окуяларга маалыматтык камсыздоо түзүү үчүн (мектеп сайты, Facebook, YouTube, Instagram баракчалары ж.б.) окуучулардын, ата-энелердин, кызматчылардын жеке сүрөттөрү менен видео-коллаждарын уюштуруу.
   10. 4.1.4. Факультативдик жана кошумча (топтук, же жекече) сабактарды уюштуруу.
   11. 4.1.5. Билим берүү кызматтарын көрсөтүүдө видеобайкоо системасын колдонуу.
   12. 4.1.6. Мыйзамга жана жергиликтүү мыйзам-ченемдик актыларга ылайык, окуучуларга карата мактоо чараларын жана тартиптик жаза колдонуу.
   13. 4.1.7. Жарандык кодекстин 342 беренесине ылайык, Келишимден келип чыккан өз милдеттерин Кардар тарабынан мөөнөтүндө, анын ичинде Аткаруучуга чыгымдар менен жоготууларды кайтарып, же төлөп берүү боюнча тиешелүү милдеттерин аткарып бергенге чейин, Окуучунун өздүк делосун, окутуу боюнча билдирүүнү жана башка Окуучуга тиешелүү документтерди кармап туруу жана колуна бербөө.
   14. 4.1.8. Жарандык кодекстин 639 беренесине ылайык, Кардар тарабынан берилген Шарттар, же Келишим боюнча өз милдеттерин аткаруу тартиби бузулса, ошондой эле билим берүү кызматтарын көрсөтүү мүмкүн эместигин күбөлөндүргөн жагдайлар пайда болсо, билим берүү кызматтарын көрсөтпөө, эгерде башталып калса токтотуу.
   15. 4.1.9. Кардар берилген Шарттарды жана Келишимди аткарбаса, же туура эмес жаатта аткарса, Окуучуну окутууну бир тараптуу тартипте токтотуу.
   16. 4.1.10. Берилген Шарттарды жана Келишимди аткарбагандыгы жана бузгандыгы үчүн Келишимди бир тараптуу тартипте токтотуу менен, токтотуунун болжолдуу күнүнө чейин 10 (он) календардык күн мурун Кардарга билдирүү жасоо жана окутуу үчүн карыздары болсо, мыйзамга ылайык аны төлөтүп алуу.
   17. 4.1.11. Келишим боюнча, Кардардын жоготууларды толугу менен төлөп берген шартынан кийин гана милдеттерди аткаруудан баш тартат.
   18. 4.1.12. Аткаруучудан көз каранды болбогон себептер менен окуу процессин токтотуу, башка жерге көчүрүү (электроэнергиянын, суу менен камсыздоонун, жылуулук берүүнүн өчүп калышы, оңдоп-түзөө иштери ж.б. у.с.).
   19. 4.1.13. Зарыл болгон убакта окуу күндөрүн дем алыш күндөргө которуу.
   20. 4.1.14. Кардар көрсөткөн, Окуучуга тиешелүү документтердин анык жана ишенимдүүлүгү.
  2. 4.2. Кардар укуктуу:
   1. 4.2.1. Окуучунун мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо.
   2. 4.2.2. Иш убактысында Аткаруучу менен алдын-ала макулдашуу боюнча:
   3. а) аткаруучунун ишмердүүлүгүнө киришпестен, көрсөтүлгөн кызматтардын жүрүшүн жана сапатын текшерүү;
   4. б) зарыл болгон убакта, же каалоосу боюнча окуу сабактарына катышуу.
   5. 4.2.3. Аткаруучудан алуусу:
   6. а) таанышуу үчүн жергиликтүү мыйзам-ченемдик актыларды;
   7. б) билим берүү процессинин мазмуну, окуу программасы, ошондой эле өткөрүлүп жаткан машыгуулар, семинарлар жана башка окуу менен байланышкан иш-чаралар жөнүндө маалыматты;
   8. в) жетишүү, жүрүш-туруш, ошондой эле Окуучунун толугу менен окууга жана бөлөк предметтерге болгон мамилеси жөнүндө маалыматты.
   9. 4.2.4. Зарыл болгон убакта Окуучунун жеке өзгөчөлүктөрү менен байланышкан суроолорду чечүүдө Аткаруучунун педагог-психологдоруна, педагог-логпеддерине жана башка адистерине жардам алуу үчүн кайрылуу.
   10. 4.2.5. Окуучуну пландаштырылган медициналык кароодон, психологиялык тестирлөөдөн өткөрүү тууралуу маалымат алуу. Мындай текшерүү, тестирлөөлөрдү өткөрүүгө макулдугун берүү, же мындай кароо, тестирлөөлөргө, ошондой эле текшерүүнүн, тестирлөөлөрдүн жыйынтыктары менен сунуштарын талкуулоого катышуу. Аларды өткөрүүдөн, же катышуудан баш тартуу. Окуучуга өткөрүлгөн текшерүү, тестирлөөлөрдүн жыйынтыктары жөнүндө маалыматты алуу. Окуучунун окутуусун жана өсүшүн уюштуруу үчүн сунушталган салыштырмалуу өз ой-пикирин айтуу.
   11. 4.2.6. Аткаруучуга иш жүзүндөгү тарткан чыгымдардан төлөө шартында, Келишимди аткаруудан баш тартуу.
   12. 4.2.7. Окуучу укуктуу:
   13. 4.2.8. Окутуунун бардык суроолору боюнча Аткаруучунун кызматчыларына кайрылууга.
   14. 4.2.9. Өз билимдеринин, жөндөмдүүлүгүнүн жана башка жетишкендиктеринин баасы, ошондой эле ушул баалардын критерийлери жөнүндө толук жана анык маалымат алууга.
   15. 4.2.10. Окутуу жана сабактардын учурунда Аткаруучунун окуу куралдарын жана мүлкүн колдонууга.
   16. 4.2.11. Өзүнчө акы төлөө менен, окуу программасына кирбеген, Аткаруучу сунуштаган кошумча билим берүү кызматтарынан, окуу предметтеринен, курстарынан, тизмедеги сабактарынан пайдаланууга. Бул кызматтарды көрсөтүү баасы Тараптардын Кошумча макулдашуусу менен аныкталат.
   17. 4.2.12. Аткаруучу уюштурган коомдук-маданий, ден соолукту чыңдоочу ж.б.у.с иш-чараларга катышууга.
 1. 5. КӨРСӨТҮЛГӨН КЫЗМАТТАРДЫ КАБЫЛ АЛУУ ЖАНА ӨТКӨРҮП БЕРҮҮ ТАРТИБИ
  1. 5.1. Аткаруучу Келишим, Окуучунун жыйынтыктоо аттестациясынын натыйжалары боюнча өзүнө алган милдеттерди аткарууну тастыктайт.
  2. 5.2. Кардар Окуучунун жыйынтыктоо аттестациясынын натыйжалары менен таанышууга милдеттүү. Карама-каршы келген учурда, Кардар Окуучунун түздөн–түз таанышууга мүмкүн болгон жыйынтыктоо аттестациясындагы кетирилген кемчиликтерди ачып көрүү укугунан ажыратылат.
  3. 5.3. Окуучунун жыйынтыктоо аттестациясынын натыйжалары берилген 10 календардык күндөн тартып, Кардар бул көрсөтүлгөн кызматтардан баш тартса, Аткаруучу жазуу түрүндө жыйынтыктоо аттестациясынын натыйжалары менен көрсөтүлгөн билим берүү кызматтарынын натыйжалары боюнча Кардарга билдирүү жасайт. Тараптар жогоруда көрсөтүлгөн жазуу түрүндөгү билдирүү, Аткаруучунун көрсөтүлгөн кызматтарды кабыл алуу-өткөрүп берүү боюнча күбөлөндүрүлүүчү документи экендигин таанышат жана кабыл алышат.
 1. 6. ТӨЛӨӨ ШАРТТАРЫ ЖАНА КӨРСӨТҮЛГӨН КЫЗМАТТАРДЫН БААСЫ
  1. 6.1. Төлөнүүчү окуу жылы, эс алуу мезгилин камтуу менен, учурдагы 1 сентябрдан баштап кийинки календардык жылдын 30 июнуна чейинки 10 айды түзөт.
  2. 6.2. Тараптардын эсептөөлөрү бекитилген Келишимдин баасы жана шарттары боюнча ишке ашырылат.
  3. 6.3. Кардар төлөөнү, окутууга, тамак-ашка карата коюлган бааларды эске алуу, ошондой эле берилген арзандатуу шарттары менен жүргүзөт.
  4. 6.4. Кардар кириш акысын белгиленген өлчөмдө бир убакта төлөйт, ал кайтарылып берилбейт.
  5. 6.5. Кардар окутуу жана тамак-аш үчүн айлык төлөмдү кийинки төлөө айы үчүн, ар бир төлөнүүчү айдын 25 күнүнөн кечиктирбей жүргүзөт.
  6. 6.6. Окутуу жана тамак-аш үчүн төлөм баасы, эс алуу мезгили жана майрам күндөрүн эске алуу менен аныкталат жана эс алуу мезгили менен майрам күндөрү үчүн кайра эсептелүүгө тийиш эмес.
  7. 6.7. Аткаруучу тамак-аш үчүн төлөм баасын кайра эсептөөнү, Окуучу оорусу боюнча сабактарды 3 күндөн ашпаган күнгө калтырган учурда, эгерде жанында төмөнкүлөр болсо гана жүргүзөт:
  8. а) жазуу түрүндө, WhatsApp же электрондук почта аркылуу Окуучунун жүйөлүү себептер менен сабактарды калтыргандыгы тууралуу Аткаруучуга эскертүүсү;
  9. б) медициналык билдирүүнү көрсөтүү.
  10. 6.8. Тамак-аш үчүн төлөм баасын кайра эсептөө, эс алуу мезгили жана майрам күндөрү үчүн жүргүзүлбөйт.
  11. 6.9. Кардар Аткаруучунун көрсөткөн кызматтары үчүн кийинки жылдын 1 июнунан кечиктирбей толугу менен төлөп берет.
  12. 6.10. Кардар Окуучунун кийинки жылдагы сакталуучу орду үчүн, ушул жылдын 10 июнунан кечиктирбей, белгиленген өлчөмдө, төлөп берет. Бул сумма кийинки окуу жылынын сентябрь айы үчүн төлөм өлчөмүнө эсепке алынат. Ордун сактап калбаса, Аткаруучу Келишимди токтотуу менен бул орунду башка Кардарга берүүгө укуктуу.
  13. 6.11. Аткаруучу алдын-ала төлөм катары аванс, же азыраак акча калтырууну талап кылууга укуктуу.
  14. 6.12. Кардар төлөмдү акча каражаттары менен накталай, же накталай эмес түрүндө жүргүзөт.
  15. 6.13. Төлөө башка кызматтар, же материалдык каражаттар менен жүргүзүүгө жол берилет. Мында кызматты баалоонун Актысы, же материалдык каражаттардын жана кабыл алуу-өткөрүп берүү Актысынын тиркемеси менен Келишимге Кошумча макулдашуу түзүлөт.
  16. 6.14. Керектөөчү, эгерде объективдүү себептер менен зарыл болсо (ушул жылга каралган кызматтардын баасынын ченеминен бир топ ашкан энергияга, тамак-аш менен азык-түлүк жана кызматтарга тарифтин өзгөрүшү, инфляциянын деңгээли ж.б.у.с), окуу жылынын ичинде окутуу менен тамак-аш үчүн төлөмдөрдүн баасына өзгөртүү киргизүүгө укуктуу.
  17. 6.15. Кошумча билим берүү кызматтары (репетиторлук, музыкалык мектеп, спорттук ийримдер жана башкалар), өзүнчө окуу жылына бекитилген баа баракчасы боюнча төлөнөт.
   Эс алуу мезгилиндеги (жайкы жана кышкы лагерь, олимпиадаларга, мелдештерге, чет тилдерин үйрөнүү үчүн чет өлкөлөргө баруу ж.б.у.с) Кошумча билим берүү кызматтары өзүнчө, окуу жылына бекитилген баа баракчасы, же эл аралык долбоорлордун чет өлкөлүк өнөктөштөр берген баалары менен төлөнөт.
   Аткаруучу Кардардын назарына бул кызматтардын программасы менен баасы тууралуу маалыматты, Аткаруучунун расмий сайтына жүктөө жолу менен, же болбосо оозеки, жазуу түрүндө билдирүү жасоо аркылуу жеткирет.
  18. 6.16. Китеп куралдарынын ижара баасы өзүнчө, китеп куралдарынын ижарасы боюнча Жобого ылайык жана окуу жылына бекитилген баа баракчасы боюнча төлөнөт.
 1. 7. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ
  1. 7.1. Тараптар өз милдеттерин аткарбагандыгы, же туура эмес аткаргандыгы үчүн бекитилген берилген Шарттар жана Келишим боюнча учурдагы мыйзамга ылайык жоопкерчиликти алышат.
  2. 7.2. Эгерде карызы бар болсо, төлөө мөөнөтү өткөн ар бир күн үчүн карыздын жалпы бөлүгүнөн 0,3% туум , бирок мөөнөтүндө төлөнбөгөн 10% дан ашык эмес бөлүгү эсептелет.
  3. 7.3. Кардар төлөмдү бекитилген төлөө убактысынан 10 (он) календардык күн ичинде төлөбөсө, Аткаруучу кызматтарды көрсөтүүнү токтотуу укугуна ээ.
  4. 7.4. Эки айдан ашык карыздары болсо, Аткаруучу Келишимди бир тараптуу тартипте токтотууга жана мажбурлоо тартибинде карыздары өндүрүп алууга укуктуу.
  5. 7.5. Окуучу тарабынан окуу китептери жана куралдары жоголо турган болсо, Кардар Аткаруучуга алардын баштапкы баасынан эки эсе көп өлчөмдө төлөп берүүгө милдеттүү.
  6. 7.6. Жарандык кодекстин 697 беренесине ылайык, Келишимди аткарууга мүмкүн болбогон, тараптардын эч кимиси жооп бербеген кырдаал түзүлгөн учурда, Кардар Аткаруучуга алардын тарткан чыгымдардын дээрлик баарын кайтарып берет.
   Кардардын күнөөсү боюнча кызматтар аткарылбай калса, ал кызматтар толук көлөмдө төлөнүп берилиш керек.
   Тараптардын Келишим боюнча милдеттеринин аткарылбагандыгы, же туура эмес аткаргандыгынын башка бир учурларында, алар алдын-ала каралган жарандык мыйзам жана бул бекитилген мыйзамдын шарттарында, керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндөгү мыйзамы менен жоопкерчиликти алышат.
  7. 7.7. Кардардын аракетинин, же аракетсиздигинин натыйжасында кызматтарды көрсөтүү мүмкүн болбогон кырдаал түзүлсө, Аткаруучу Келишим боюнча көрсөтүлгөн кызматтарды төлөтүү укугун сактап калат жана көрсөтүлгөн кызматтардын натыйжасы үчүн жоопкерчиликти өзүнө албайт.
 1. 8. ФОРС-МАЖОРДУК КЫРДААЛДА
  1. 8.1. Аткаруучу Келишим боюнча өз милдеттерин аткаруудан, эгерде алардын аткарылбашы Келишимди түзүүдө Аткаруучу тарабынан алдын-ала көрүнбөй жана байкалбай калып, жокко чыгаруу анын көзөмөлүнөн тышкары болуп, өз милдеттерин толук, же жарым-жартылай ишке ашырууга тоскоолдук жараткан эбегейсиз зор күчтөр (форс-мажор) кырдаалдарына байланыштуу болуп калса, бошотулат.
  2. 8.2. Атап айтканда, Форс-мажор болуп, бирок чектелбестен булар эсептелет: табигый кырсыктар (топон суу, жер титирөө, өрт кырсыгы жана башка жаратылыш кубулуштары), техногендик алааматтар, авария, жалпы мүнөздөгү телебайланыш үзгүлтүктөрү, аскердик чыр-чатактар, массалык башаламандыктар, иштин убактылуу токтотулушу (локаут), эпидемиялар, мамлекеттик органдардын актылары, же аракеттери ж. б.
  3. 8.3. Эгерде эбегейсиз зор күчтөр кырдаалдары кийинки календардык 2 (эки) ай арасында улана турган болсо, Тараптар бекитилген Келишимдин келечегин талкуулайт, тактап айтканда: Келишимдин аракетин улантуу, белгилүү убакытка чейин токтото туруу, Келишимдин аракетин жокко чыгаруу, же токтотуу.
  4. 8.4. Эгерде эбегейсиз зор күчтөр кырдаалдары дагы 1 (бир) календардык айга улана турган болсо, жана Тараптар Келишимдин келечек тагдыры тууралуу келише албай жатса, анда бир Тарабы, бир жактуу тартипте, экинчи Тарапка Келишимди жокко чыгаруунун болжолдуу убактысына чейинки 10 (он) күн мурун билдирүү жөнөтүү менен аны жокко чыгарууга укуктуу.
 1. 9. КОНФИДЕНЦИАЛДУУЛУК
  1. 9.1. Келишимдин шарттары жана андан келип чыккан билдирүүлөр менен маалыматтар коммерциялык сырдын объектиси болуп эсептелет.
  2. 9.2. Тараптар алардын карамыгында болгон Келишимди аткаруу менен байланышкан жана/же анын жүрүшүндө белгилүү болгон, же боло турган бардык билдирүүлөрдү жана маалыматтарды жашыруун сактоого жана таратууга, басып чыгарууга мүмкүнчүлүк бербөөгө, же мыйзам менен каралган кырдаалдардан тышкары, ыйгарым укукка ээ болбогон жана/же мындай билдирүү менен маалыматтарды алууга укуктуу эмес үчүнчү жактарга билдирүү менен маалыматтарды түз жана кыйыр түрүндө, же башка жолдор менен өткөрүп бербөөгө милдеттендирилет.
  3. 9.3. Аткаруучу коммерциялык жашыруун сыры бар маалыматты өз кызматчыларына ишенип берүүгө укуктуу, аларга бул маалыматтар берилген Шарттар жана Келишимге ылайык, өз милдеттерин аткаруу үчүн зарыл. Аткаруучу өз кызматчыларынын конфециденциалдуу режимди сактоосу үчүн жоопкерчиликти алат.
  4. 9.4. Кандайдыр-бир себептер менен Келишим токтотулгандан кийин, маалыматтардын конфиденциалдуулугун сактоо милдети 5 (беш ) жыл аралыгына чейин өз күчүндө улантылат.
  5. 9.5. Кайсы-бир Тарап коммерциялык сырды ачыктай турган болсо, анын таасиринен улам экинчи Тарап жоготууларга дуушар болсо, жабыр тарткан Тарап башка Тараптан келтирилген жоготууларды толугу менен төлөп берүүсүн талап кылууга укуктуу.
  6. 9.6. Конфиденциалдуулукту сактоо боюнча милдеттер жалпы жеткиликтүү маалыматтарга, ошондой эле колдонуу үчүн берилген маалыматтарга карата жайылтылбайт.
 1. 10. ЧЫР-ЧАТАКТАРДЫ ЧЕЧҮҮ
  1. 10.1. Берилген Шарттар жана Келишим боюнча бардык чыр-чатактар менен талаш-тартыштарды жана берилген Шарттар жана Келишим менен жөнгө салынбаган бүт маселелерди Тараптар сүйлөшүү жолу менен чечүүгө аракеттенишет.
  2. 10.2. Эгерде Тараптар макулдаша албаса, анда чыр-чатак менен талаш-тартыштар Келишимдин арбитраждык беренесине ылайык жөнгө салыныш керек.
 1. 11. ӨЗГӨРТҮҮ ЖАНА ЖОККО ЧЫГАРУУ
  1. 11.1. Эгерде мыйзам боюнча башка нерсе алдын-ала каралбаса, тараптардын макулдашуусу менен Келишимди өзгөртүү жана жокко чыгаруу мүмкүн.
  2. 11.2. Келишим өзгөрүшү жана жокко чыгарылышы соттун чечими менен гана, Келишимдин бир тарабынын талабы боюнча мүмкүн:
  3. 1) келишимди башка тараптын олуттуу бузуусу болгондо;
  4. 2) мыйзамдын, же Келишимдин алдын-ала каралган башка кырдалдарында.
  5. 11.3. Тараптардын бир жагынын башка тарабы үчүн Келишимди бузуусу болуп, анын Келишим түзүүдө күткөн, маанилүү денгээлдеги укугунан ажыратууну алып келе турган олуттуу зыяны кабыл алынат.
  6. 11.4. Келишимди бир тараптуу толугу менен, же жарым-жартылай аткаруудан баш тартууга, мыйзам, же тараптардын макулдашуусу аркылуу жол берилет, Келишим ушуга жараша жокко чыгарылат, же өзгөртүлөт.
  7. 11.5. Тараптардын бул Келишимди түзүүсүндөгү Кырдаалдардын олуттуу өзгөрүшү, анын өзгөртүлүшү, же жокко чыгарылышы үчүн негиз болуп берет.
  8. 11.6. Келишимди өзгөртүү, же жокко чыгаруу жөнүндө макулдашуу Келишимде кандай болсо, ошондой түрдө аткарылат.
  9. 11.7. Сотко арыз биринчи тараптын Келишимди өзгөртүү, же жокко чыгаруу жөнүндөгү талабы, экинчи тараптын Келишимди өзгөртүү, же жокко чыгаруу сунушуна баш тартуусунан кийин, же сунушта көрсөтүлгөндөй жооп албагандан, же анын отуз күн мөөнөт ичинде жоктугунан кийин гана берилиши мүмкүн.
  10. 11.8. Келишимдеги милдеттердин өзгөртүлүшүнөн кийин, тараптар өз аракеттерин өзгөртүлгөн түрдө уланта беришет.
  11. 11.9. Келишимдеги милдеттердин жокко чыгарылышы, же өзгөртүлүшү тараптардын Келишимди өзгөртүү, же жокко чыгаруу макулдашуусуна жетишкенден тартып, ал эми соттук тартипте Келишимди жокко чыгаруу, өзгөртүү -соттун Келишимди жокко чыгаруу, же өзгөртүү жөнүндөгү чечими мыйзамдуу күчкө кирген мезгилден баштап эсептелет.
  12. 11.10. Эгерде Келишим мыйзам, же тараптардын макулдашуусу аркылуу бекитилбеген болсо, анда анын жокко чыгарылышы, же өзгөртүлүшүнө чейинки убактагы милдеттенме боюнча алардын аткаргандарын, Тараптардын кайтарып алууга укугу жок.
  13. 11.11. Эгерде Келишимдин жокко чыгарылышы, же өзгөртүлүшү үчүн, Келишимди тараптардын биринин олуттуу бузуусу негиз болсо, анда экинчи тарап Келишимди жокко чыгаруу, же өзгөртүүдөн келтирилген чыгымдарды кайтарып алууну андан талап кылууга укуктуу.
 1. 12. БАШКА ШАРТТАР
  1. 12.1. Келишим, аны түзүүдөн жана кол коюлгандан тартып өз күчүнө кирет жана Тараптар үчүн милдеттүү болот.
  2. 12.2. Тараптар, алар түзгөн Келишимдин шарттары, Келишимди түзгөнгө чейинки пайда болгон өздөрүнүн мамилесине колдонуусун бекитүүгө укуктуу.
  3. 12.3. Келишимдин мөөнөтүнүн бүтүшү, Тараптардын милдеттенмелеринин токтотулушуна алып келет.
  4. 12.4. Келишимдин мөөнөтүнүн бүтүшү Тараптарды бул мөөнөттүн аякташына чейинки орун алган бузуулар үчүн жоопкерчиликтен бошотпойт.
  5. 12.5. Келишимге киргизилген бардык өзгөртүүлөр менен кошумчалар анын ажырагыс бир бөлүгү болуп саналат жана алар жазуу түрүндө болуп, Тараптардын, же алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүнүн кол тамгасы коюлган кырдаалда гана жарактуу болуп эсептелет.
  6. 12.6. Берилген Шарттар жана Келишимде каралбай калган бардык жерде, Тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жетектелет.

Байланыш

 • Кыргызстан, Бишкек ш.,
  Токтоналиев көч. 6 – Б
 • +996 (770) 33-03-23
 • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 • 8:00 - 18:00 чейин
  (дем алыш жана майрам күндөрүнөн тышкары)