Сүйлөгөнгө үйрөнөбүз

СҮЙЛӨӨ КЕБИН ӨНҮКТҮРҮҮГӨ КАРАТА МИЛДЕТТЕР:

 • Тыбыш сүйлөө кеп маданиятын жөнгө салуу;
 • Сөздүктү күчөтүү, байытуу жана бекемдөө;
 • Грамматиканын бүт эрежелери менен сүйлөө кебин жакшыртуу;
 • Сүйлөшүү (диалогдук) кебин түзүү;
 • Байланыш сүйлөө кебин өнүктүрүү;
 • Көркөм сөз өнөрүнө тарбиялоо;
 • Сабаттулукка, окууга үйрөнүүгө даярдоо;

БАЛАНЫ КӨРКӨМ СҮЙЛӨӨГӨ ҮЙРӨТҮҮ ҮЧҮН БИЗ ЭМНЕ КЫЛЫШЫБЫЗ КЕРЕК? БИЗ ҮЙРӨТӨБҮЗ:

 • Тарбиячыны тыңшоо, угуу жана түшүнүү.
 • Сөздөрдү, сүрөттөмөлөрдү кайталоо, тыбыштарды так айтуу.
 • Оюнчукту сүрөттөп берүү жана аны менен болгон аракетти көрсөтүү.
 • Жомокту, аңгемени угуу жана суроолорго жооп берүү.
 • Укканын кайра айтып берүү.
 • Ырларды, лакаптарды, табышмактарды, макалдашкан сөздөрдү эстеп калуу.
 • Сүрөттөрдү кунт коюп кароо.
 • Сүрөт, өз оюнчугу, досу, үй-бүлөсү, өз тажрыйбасы боюнча аңгеме түзүү.
 • Илгерки жомокторду жаңы түрдө түзө билүү.

Биз балдарды өз колу менен жасаган буюмдарын түшүнө билүүгө үйрөтөбүз: курганын, тартканын, кескенин, мимика менен көрсөткөнүн, жана мунун баарын сөз менен түшүндүрө алганын.

Логопедде

Туура сүйлөө – бул балдардын ар тараптуу , толук жарамдуу өнүгүшүнүн негизги шарттары жана сабаттулукка карата аракеттин калыптанышы.

 • Сүйлөө кеби баланын социалдык компетенциясынын калыптанышына шарт түзөт.
 • Сүйлөө кебинин өсүшүнө бул сыяктуу психикалык процесстердин: көңүл буруу, кабыл алуу, эс тутум, аң-сезимдердин денгээлинин калыптанышы өзгөчө маанилүү.
 • Логопеддин сабактарында: көңүл буруу, кабыл алуу, эс-тутум, аң-сезимдин операциясы сыяктуу психикалык процесстерди өстүрүүгө багытталган тапшырмалар колдонулат.
 • Логопеддердин сабактарындагы маанилүү шарттардын бири балдар аракети үчүн колдонулган оюндар болуп эсептелет. Оюн ыктары өзгөчө эмоциялык абал түзүп, баланын кабыл алуусунун күчөтүлүшүн камсыздайт.
 • Дареги

  Бишкек ш.,
  Токтоналиев көч., 6 – Б
 • Телефон

  +996 770 330 323